Inkubatorā biznesa ideju autoriem ir iespēja notestēt savu ideju, saņemt finansiālu atbalstu, kā arī saņemt palīdzību klientu piesaistē.

Zaļo tehnoloģiju inkubators sniedz pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus:

- Pirmsinkubācijas darbības mērķis ir nodrošināt ideju plūsmu neliela apjoma grantu shēmas atbalstam, t.i. pirmsinkubācija ir procesa neatņemama sastāvdaļa tiem iedeju autoriem, kuri plāno pieteikties LIAA izsludinātajā neliela apjoma grantu shēmā un pretendēt uz grantiem 10 000 - 140 000 EUR apmērā;

- Inkubācijas pakalpojumi tiks sniegti tiem uzņēmumiem, kuri būs saņēmuši pozitīvu LIAA lēmumu attiecībā uz neliela apjoma grantu shēmas atbalstu, proti, papildus LIAA grantam uzņēmumi paralēli saņems inkubācijas pakalpojumus Zaļo tehnoloģiju inkubatorā.

Atbalstāmās jomas:

  1. atjaunojamās enerģijas ražošana;
  2. videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm;
  3. tīra transportēšana;
  4. ūdens resursu vadība;
  5. atkritumu apsaimniekošana;
  6. ekodizains;
  7. jebkuru citu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšana, kas dod ieguldījumu enerģijas
    efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

 

Procesa vienkāršota secība:

Idejas pieteikums =>  ideju atlase ZTI => idejas pirmsinkubācija ZTI => ZTI atzinums par ideju => komersanta pieteikums LIAA => LIAA lēmums => grants + idejas inkubācija ZTI.

 

Ideju autori ir aicināti aizpildīt anketu, kas kalpos par formālu pamatu ideju vērtēšanai un atlasei uzņemšanai inkubatorā pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai. Anketa atrodama inkubatora mājas lapā www.giic.lv. 

Lūdzam iepazīties ar Pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta sniegšanas metodiku.

Vērtēšanas komisija sagatavos un uz anketā norādīto e-pastu nosūtīs lēmumu par katru iesniegto ideju. Apstiprināto ideju nosaukumi un informācija par idejas iesniedzēju (vārds, uzvārds, ja iesniedzējs ir fiziska persona, vai arī nosaukums, ja iesniedzējs ir juridiska persona) tiks publicēti ZTI mājas lapā. 

Desmit darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas apstiprināto biznesa ideju komandas tiks aicinātas iesniegt aizpildītu un parakstītu de minimis uzskaites veidlapu vienā eksemplārā personīgi ierodoties ZTI –Rīgā, Pulka ielā 3/3, 2.stāvā., (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”). Pēc de minimis uzskaites veidlapas izvērtēšanas ZTI aicinās apstiprināto biznesa ideju komandas slēgt Pirmsinkubācijas pakalpojumu līgumu.

Lūdzam iepazīties ar Pirmsinkubācijas pakalpojumu līguma formu.

SIA “Green Industry Innovation Center” (GIIC), Ekonomikas Ministrija (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir noslēgusi līgumu par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (ZTI) realizēšanu. Projekta īstenošanas termiņš: 07.07.2014. - 30.04.2017.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)

Doties uz augšu