News That Matters

Anketa

Zaļo Tehnoloģiju Inkubators ir vide, kurā var attīstīt spēcīgas idejas

Inkubatorā biznesa ideju autoriem ir iespēja izmēģināt savu ideju, saņemt finansiālu atbalstu, kā arī saņemt palīdzību klientu piesaistē. 

Zaļo Tehnoloģiju Inkubators piedāvā pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus:

– Pirmsinkubācijas aktivitātes mērķis ir nodrošināt ideju plūsmu neliela apjoma grantu shēmas atbalstam, t.i., pirmsinkubācija ir neatņemama procesa sastāvdaļa tiem cilvēkiem, kuri plāno pieteikties LIAA izsludinātajai neliela apjoma grantu shēmai un pieteikties dotācijām 10 000 – 14 000 EUR apmērā;

– Inkubācijas pakalpojumi tiks sniegti tiem uzņēmumiem, kas būs saņēmuši pozitīvu LIAA lēmumu par neliela apjoma grantu shēmas atbalstu, t. i., papildus LIAA dotācijai, uzņēmumi paralēli saņems inkubācijas pakalpojumus Zaļo tehnoloģiju Inkubatorā.

Atbalstāmās nozares:

atjaunojamas enerģijas ražošana;

videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm;

tīrs transports;

ūdens resursu menedžments;

atkritumu menedžments;

ekodizains;

jebkurš cits produkts, tehnoloģija vai procesa uzlabojums, kas veicina enerģijas

efektivitāti, emisiju samazināšana un mazāku resursu patēriņu.

Vienkāršots procesa apraksts:

Idejas pieteikums => idejas atlasīšana ZTI => idejas pirmsinkubācija ZTI => ZTI viedoklis par ideju => uzņēmēja pieteikums LIAA => LIAA lēmums => grants + idejas inkubācija ZTI.

 

Ideju autori tiek aicināti aizpildīt anketu, kas kalpos par formālu pamatu ideju izvērtēšanai un atlasei uzņemšanai inkubatorā pirmsinkubācijas atbalstam. Anketu var atrast Inkubatora mājaslapā www.giic.lv

Lūdzu, izlasiet pirmsinkubācijas fonda saņēmēju atlases un atbalsta metodiku.

Vērtēšanas komisija sagatavos un uz anketā norādīto e-pastu nosūtīs lēmumu par katru iesniegto ideju. Apstiprināto ideju nosaukumu un informāciju par idejas iesniedzēju (vārdu, uzvārdu, ja iesniedzējs ir fiziska persona, vai nosaukumu, ja iesniedzējs ir juridiska persona) publicēs ZTI mājaslapā.

Desmit darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas apstiprinātas biznesa ideju komandas tiks aicinātas iesniegt aizpildītu un parakstītu de minimis uzskaites veidlapu vienā eksemplārā personīgi ZTI – Rīgā, Pulka ielā 3/3, 2. stāvā. 2013. gada 3. jūnija Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un sadales kārtību un de minimis atbalsta uzskaites parauga veidlapas”). Pēc de minimis uzskaites veidlapas izvērtēšanas STI aicinās apstiprināto biznesa ideju komandas noslēgt pirmsinkubācijas pakalpojumu līgumu.

Lūdzu, izlasiet pirmsinkubācijas pakalpojumu piekrišanas formu. 

SIA “Zaļo Tehnoloģiju Inovāciju centrs” (GIIC), Ekonomikas ministrija (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir parakstījušas vienošanos par Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Inovācijas zaļās ražošanas īstenošanas jomā” projektu “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (ZTI).